Generelle forretningsvilkår for Interdate S.A.

Printer-friendly versionPDF version

(Sist endret  12.10.2018)

Forord:

Disse Generelle Forretningsvilkårene definerer grunnlaget for bruk av New Honey Services, som  tilbys gjennom Interdate S.A. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg – Luxemburg (heretter kaldt "New Honey"). For New Honey kunder gjelder kun disse Generelle Forretningsvilkårene, uavhengig av om det dreier seg om gratis eller betalingspliktig bruk, og om bruken skjer i eller utenfor Norge. De Generelle Forretningsvilkårene inngår som en del av avtalen som inngås. Andre betingelser fra kundens side godtas ikke. I løpet av registreringsprosessen blir du spurt om du godtar disse Generelle Forretningsvilkårene. Et aktivt klikk på boksen innebærer at du godtar de Generelle Forretningsvilkårene.

Merk: vi tilbyr ikke vår tjeneste til kunder med tilhold i Luxembourg. Hvis du er en borger av Luxembourg er du ikke tillatt å registrere på vår tjeneste. Klausuler 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) salg 2, 4. (2) setning 2 i disse vilkår og betingelser gjelder ikke lenger for borgere/kunder fra Luxembourg.

1. Avtaleobjekt

(1) Objekt for avtalen er bruk av de tjenester New Honey tilbyr til registrerte kunder på sine nettsider/Appen. Bruken tilbys kun kunder som har fylt 18 år; mindreårige gis ikke tilgang til disse tjenestene.

(2) New Honey tilbyr en tjeneste der kunden fyller inn et spørreskjema basert på spesielle kriterier når han/hun registrerer seg.

(3) Kundens svar på spørreskjemaet lagres sammen med andre personlige data i Interdate S.A. databank for sammenligning med opplysninger fra alle andre Interdate S.A. kunder. Denne sammenligningen skjer på grunnlag av Interdate S.A. egenutviklede algoritme som gjør det mulig å få et inntrykk av kompatibiliteten (forenligheten) av to kundeprofiler. Resultatet av sammenligningen av kundens profil med data fra andre kundeprofiler oversendes kunden i form av en liste over andre kunder som kan passer med kundens profil (kontaktforslag).

2. Avtaleinngåelse

 (1) Bruk av New Honey forutsetter at kunden registrerer seg. Forutsatt at iOS-appen til New Honey er tilgjengelig, må du laste ned appen i Apple iTunes App Store for at du skal kunne registrere deg via iOS-appen. Forutsatt at Android-appen til New Honey er tilgjengelig, må du laste ned appen i Google Play Store for at du skal kunne registrere deg via Android-appen.Registreringen er kostnadsfri. Kunden inngår et kostnadsfritt avtaleforhold med New Honey som reguleres av disse Generelle Forretningsvilkårene. Basistjenestene som kommer med registreringen, som muligheten til å motta kontaktforslag, er også kostnadsfrie.

(2) Utover dette tilbyr New Honey andre, betalingspliktige tjenester i rammen av et såkalt Premium Medlemskap - som f.eks. å godta kontaktforslagene. Når kunden bestiller betalingspliktige tjenester gjør New Honey alltid oppmerksom på dette og angir hvilke gebyrer som oppstår. Kunden velger varighet av tilgangen til tjenesten (abonnementperiode) blant de alternativene som tilbys.  Den tilgangsperioden som kunden velger, forlenges iht. Punkt 6 (4) automatisk (med f.eks. 6 måneder). Kunden inngår et kostnadspliktig avtaleforhold når han/hun oppgir kontoinformasjon og bekrefter et kjøp ved å klikke på feltet "Betale".  Etter å ha betalt gebyret kan kunden gjøre bruk av betalingstjenestene. Alle andre tjenester er gratis. I samsvar med gjeldende lovverk gjør New Honey eksisterende avtalegiro-avtaler om til SEPA-oppdrag.  I tråd med SEPA-retningslinjene forbeholder New Honey seg retten til å belaste kundens konto første virkedag etter avtaleinngåelse. Kunden informeres på forhånd om kotobelastning og beløp og også om eventuelle påfølgende belastninger.

(3) New Honey forbeholder seg retten til å blokkere tilgangen til New Honey for enhver kunde hvis vedkommende bruker tjenesten på en ulovlig måte, eller bryter forpliktelsene i disse generelle betingelsene og vilkårene. Selv om en kunde blir utestengt fra tjenesten, må vedkommende fortsatt innfri betalingsforpliktelsene sine. I et slikt tilfelle blir alle beløp på opptil €350, som allerede er betalt til New Honey ikke refundert, men beholdt som et straffegebyr. New Honey forbeholder seg også en uforbeholden rett til å kreve et engangsgebyr på opptil €350 fra kunder som enten ikke har betalt noe, eller har betalt et beløp som er mindre enn €350. Vi kan også rette andre krav hvor beløpsgrensen er høyere, hvis overskridelsen skulle tilsi dette.

(4) I prinsippet er New Honey-tjenesten tilgjengelig hele døgnet. I løpet av ett år er siden vanligvis tilgjengelig 99,5 % av tiden. Dette ekskluderer nedetid grunnet vedlikehold eller programvareoppdateringer, samt faktorer utenfor New Honey kontroll. Eksempler på dette er fravær av internettjenester, hvor skylden ligger hos en tredjepart, eller force majeure. New Honey anbefaler kundene sine å bruke den nyeste (nettleser) teknologien og de korrekte nettleserinnstillingene (aktiver Java-skript, informasjonskapsler og sprettopp-vinduer) for den beste New Honey-opplevelsen. New Honey kan ikke garantere at siden fungerer som den skal hvis du bruker teknologi som er utdatert eller ikke er utviklet av en av bransjens ledende aktører.

3. Bruksbetingelser

(1) Kunden forsikrer at han/hun er over 18 år, iht. sitt lands lover er myndig og tilregnelig og i stand til å inngå denne avtalen på rettsgyldig grunnlag. På forespørsel skal kunden bevise at han/hun er myndig ved å fremlegge kopi av pass eller ID-kort samt kopi av debet- eller kredittkortet som ble brukt ved registreringen.

(2) Abonnementet som kunden tegner skal ikke deles med andre og det kan ikke overføres. Videre forplikter kunden seg til ikke uaktsomt eller med overlegg å gi mindreårige personer tilgang til tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for at de tilgangsdata han/hun mottar holdes hemmelige for mindreårige familiemedlemmer, venner, bekjente og andre utenforstående.

(3) Kunden skal innen rimelig tid informere New Honey om forandringer i personlige forhold som er av betydning for oppfyllelsen av avtalen: Dette gjelder spesielt for forandringer i gyldighetdato for kredittkortet eller bankforbindelsen som brukes i forbindelse med tjenesten.

(4) Kunden forplikter seg til hemmeligholdelse. Uten uttrykkelig godkjenning fra rettighetshaver, har kunden ikke rett til å dele,  offentliggjøre eller på annen måte gi

 • kommunikasjon med andre kunder via New Honey plattformen,
 • personopplysninger (som adresser, navn, telefonog andre nummere) på andre New Honey kunder, uansett hvordan de er mottatt,
 • kopier av bilder og tekst han/hun har tilgang til på New Honey 

videre til utenforstående eller gi slike personer tilgang til denne informasjonen.

(5) Kunden forplikter seg til å kun bruke tjenestene som tilbys til private formål, dvs. ikke til noe annet formål enn personlig kommunikasjon. Enhver form for kommersiell bruk av tjenesteplattformen er forbudt. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende, at tjenesten ikke skal brukes til å reklamere for eller tilby varer og tjenester eller for å informere om/spre data om utenforstående personer. Hvis kunden bruker New Honey-tjenesten i samband med forretningsinteresser, eller bruker detaljene fra dataene vedkommende har fått fra siden i kommersielle hensikter, blir denne personen nødt til å betale et straffegebyr på €2 500 for hvert beviste brudd på avtalen, uten forbehold om at det også kan rettes andre krav mot kunden for andre skader vedkommende er ansvarlig for.

(6) Kunden forplikter sg til å overholde de bruksbetingelsene som verner andre New Honey kunder. Det er ikke tillatt å bruke New Honey tjenester til misbruk. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende, at kunden ikke skal:

 • legge ut eller gjennom New Honey tjenester spre materiale som støter menneskets verdighet eller rettigheter eller generelle personlige rettigheter eller annet ulovlig materiale (spesielt ikke materiale som er ærekrenkende, uanstendig eller pornografisk).
 • kontakte New Honey kunder i bedragersk hensikt
 • true eller plage andre kunder
 •  (7) Kunden forplikter seg til å unngå all aktivitet som på noen måte kan hindre eller sette uhindret tilgang til New Honey tjenester i fare. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende:
 • utsendelse av massemeldinger
 • lagring av virusinfiserte data, programvare eller andre data i kundeprofilen eller spredning av slike data via tjenesten
 • lagring i kundeprofilen eller spredning av alle typer materiale (bilder, tekst, programvare, osv.) som skader tredjemanns opphavsrett og/eller ikke kan fremlegge tilstrekkelig bevis på bruksrett til materialet

(8) Ved mistanke om illegal eller ulovlig bruk har New Honey rett til å kontrollere at all informasjon og materiale som er lagret i kundeprofilen eller delt via tjenesten er i samsvar med betingelsene ovenfor og gjeldende lovverk. Tilsvarende gjelder for nødvendig sikring av driften og tilgjengeligheten til New Honey tjenester.  New Honey er imidlertid ikke forpliktet til å gjøre dette. Dersom misbruk fastslås, har New Honey rett til å endre eller slette dataene det gjelder og å sperre tilgangen til tjenesten. I tvilstilfeller har New Honey det avgjørende ord når bruken skal vurderes. Uautorisert bruk/utnyttelse av New Honey tjenestene vil straffeforfølges.

(9) Kunden er forpliktet til å sende alle meddelelser til New Honey enten som e-post til den adressen som oppgis på den aktuelle nettsiden/Appen (f.eks. service@newhoney.no) eller som brevpost, med mindre kunden opplyses om andre kontaktmåter i disse Betingelsene eller på nettsidene/Appen. New Honey vil vanligvis sende meldinger til påloggede kunder via en skjermdialog. New Honey kan også kontakte kundene på den e-post adressen som oppgis i kundeprofilen.

(10) Kunden bekrefter og godkjenner at alt innhold han/hun legger ut på New Honey nettsiden/Appen er tilgjengelig for alle Interdate S.A.-kunder med det formål å oppta kontakt innen rammen av den forslagslisten som utarbeides. Dette er uavhengig av at kundene kan være registrert for disse Interdate S.A.-tjenestene på andre Interdate S.A.-nettsider/Appen eller hos en av Interdate S.A.s samarbeidspartnere. Tilsvarende kan kunden også de nytte fordelene den sentrale Interdate S.A. databanken gir, for tjenestene som tilbys fra forskjellige domener - innen rammen av forslagslisten som utarbeides.

(11) Kunden bekrefter og godkjenner at New Honey sender ut meldinger i kundens navn for å lette starten for nye kunder på siden og støtte kommunikasjonen mellom medlemmene. Kunden kan når som helst gå inn på profilen sin og deaktivere denne funksjonen.

4. Betaling, innsigelser

(1) Kunden må inngi innsigelser mot kostnadene som trekkes eller faktureres senest innen seks uker etter at kostnaden er debitert / faktura mottatt. Innsigelsen til New Honey må være skriftlig og begrunnet.  Hvis kunden ikke kommer med begrunnede innsigelser innen utløpet av denne 6-ukers fristen, anses de debiterte/fakturerte kostnadene som godtatt.

(2) Ikke vesentlige ulemper i forbindelse med tjenesten berettiger ikke til innsigelse. En ikke vesentlig ulempe for en betalingspliktig tjeneste foreligger hvis tidsrommet kunden ikke kan bruke betalingstjenesten ikke overstiger to dager.  Forutsetning for en berettiget innsigelse er dessuten at New Honey er ansvarlig for det inntrufne iht punkt 8 i disse Generelle Forretningsvilkårene.

(3) Ved berettigede innsigelser gjelder at: tidsrommet kunden iht. punkt 2 (2) har betalt for, forlenges med et tidsrom som tilsvarer det kunden har inngitt berettiget innsigelse for. Kunden har videre rett til å gi New Honey en frist på 5 dager for korrekt oppfylling og å forlange kreditnota iht. punkt 6 (5). Hvis årsaken til innsigelsen ikke er rettet innen fristens utløp, har kunden rett til å si opp avtalen. Tilbakebetaling av tilgodehavende skjer da iht. punkt 6 (5).

(4) New Honey forbeholder seg retten til ved manglende eller forsinket betaling å overlate kravet til et inkassobyrå. Kunden bærer kostnaden for dette. Videre forbeholder New Honey seg retten til å innkreve forsinkelsesrenter iht. gjeldende lovbestemmelser.

(5) New Honey forbeholder seg retten til å kreve inn kostnader som oppstår som følge av ikke berettiget stans av kredittkortbetaling eller ikke berettiget innsigelse mot avtalegiro, innen rammen av gjeldende lovverk. Før avtalen inngås gir New Honey kunden en oversikt over de betalingsmuligheter som finnes og hvilke gebyrer som evt. oppstår ved bruk.

(6) Kunden kan bare gjøre motregningskrav gjeldende for fordringer som er rettskraftige, ubestridte eller anerkjente.

(7) Forutsatt at iOS/Android-appen til New Honey er tilgjengelig, ved kjøp i appen gjennom denne iOS/Android-appen utføres betalinger kun i samsvar med reglene i Apple iTunes App Store/Google Play Store. Betalinger belastes kundens iTunes/Google-konto. For kjøp i appen med iOS/Android-appen gjelder ikke (1) til (6) i avsnitt 4. Kontakt Apple iTunes App Store/Google Play Store ved problemer eller innsigelser angående betalingen.

5. Personvern

Vår personvernerklæring finner du her: https://www.newhoney.no/i/personvernerklaering

6. Avtaleopphør, forlengelse

(1) Kunden kan når som helst si opp den kostnadsfrie avtalen som han/hun inngikk med registreringen iht. punkt 2 (1), uten å oppgi noen årsak når lenken «Deaktiver profil» under «Innstillinger» følges på nettsiden til New Honey/i den respektive New Honey-appen. Profilen slettes ikke selv om appen avinstalleres.

 Avtalen avsluttes enkelt ved avmelding. Ved avmelding slettes kundeprofilen og tilhørende data. New Honey har også rett til når som helst å si opp det avtaleforholdet som beskrives i punkt 2 (1) med en frist på to uker. Oppsigelse av den kostnadsfrie avtalen iht. punkt 2 (1) berører ikke den betalingspliktige avtalen iht. punkt 2 (2) - der gjelder reglene nedenfor, iht. punkt 6 (2). Med avmeldingen avstår en kunde som i tillegg til avtale iht. punkt 2 (1) også har inngått en avtale iht. punkt 2 (2), samtidig fra å bruke en tilgangsperiode som  ennå ikke er tatt i bruk, dvs. at kunden ikke får noen erstatning av betalingen for denne perioden.

(2) Kunden kan si opp den betalingspliktige avtalen iht. punkt 2 (2), kjøpt gjennom nettsiden , med en frist på minst 14 dager før tilgangsperioden utløper, eller , hvis det gjelder en annen frist for den aktuelle tjenesten, innen fristens utløp.

Oppsigelse av en betalingspliktig avtale er kun gyldig i klar og skriftlig form. Der det gis teknisk mulighet for en "nettbasert oppsigelse", kan oppsigelsen gjøres via lenken på New Honey nettside. For å sikre entydig tilordning og beskytte mot misbruk er det uansett helt nødvendig at oppsigelsen minst inneholder navn, land, hvilken New Honey service som brukes, den e-post adressen som er registrert hos New Honey samt brukernavn (evt. oppgitt kontakt-ID) (SKREVET MED TRYKKBOKSTAVER).

Oppsigelsen sendes til:

Interdate S.A. New Honey Kundeservice / Oppsigelse 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg

Faks: 00 45 69 80 21 64

Forutsatt at iOS/Android-appen til New Honey er tilgjengelig, må avslutninger av et avgiftsbasert kontraktsforhold kjøpt direkte i denne iOS/Android-appen, rettes direkte til Apple iTunes App Store/Google Play Store i samsvar med reglene i Apple iTunes App Store/Google Play Store.

Oppsigelsen av den betalingspliktige avtalen iht. punkt 2 (2) berører ikke den kostnadsfrie avtalen iht. punkt 2 (1).

(3) Utover dette har New Honey rett til å si opp avtalen uten varsel dersom kunden ikke oppfyller kravene som angis i punkt 3 (1)-(7) og bruker tjenesten på ulovlig måte. I et slikt tilfelle har New Honey rett til å sperre kundens adgang med øyeblikkelig virkning. Sperring pga. avtalebrudd av en kunde som i tillegg til en kostnadsfri avtale også har inngått avtale om betalingstjenester, medfører betydelige kostnader for New Honey. For å dekke disse kostnadene forbeholder New Honey seg retten til å beholde ikke-oppbrukte innbetalte beløp som  skadeserstatning. Kunden har på sin side rett til å bevise at det ikke oppsto noen skade eller at skaden var betydelig mindre enn beløpet New Honey beholder. Uten slikt bevis vil et eventuelt tilgodehavende ikke refunderes.

(4) Tilgangen til betalings-kontakttjenesten og selve avtaleforholdet iht. punkt 2 (2), forlenges automatisk når tiden det ble betalt for er utløpt, med en ny tilgangsperiode med varighet som oppgitt ved kjøp, med mindre kunden sier opp avtalen 14 dager før periodens utløp. Dersom kunden har inngått betalingsavtale for et produkt med en annen oppsigelsestid, gjelder denne. Oppsigelser må skje med opplysning om fullt navn og pseudonym.

(5) New Honey har når som helst rett til, helt eller delvis, å avslutte tjenestene som tilbys. Hvis New Honey avslutter en tjeneste har kunden rett til forholdsvis tilbakebetaling av et eventuelt tilgodehavende på det tidspunkt tjenesten opphører.

7. Opphavsrett

Tekster, grafiske fremstillinger, brukeroverflater, synlige grensesnitt, bilder, merker, logoer, lyder, musikk, tegninger, maskinspråk, programmer, prosedyrer, programvare og annen type teknologi (samlet: "innhold") som brukes på nettsiden/Appen og/eller i sammenheng med New Honey tjenester er New Honey eiendom eller kontrolleres eller lisensieres av New Honey eller den enkelte innehaver og er beskyttet av handels-, copyright-, patent- og merkerettigheter samt annet regelverk som beskytter opphavsrett og mot illojal konkurranse. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende, design, struktur, utvalg, koordinasjon, uttrykk, "look and feel" og plassering av innholdet på siden/Appen. All tillatt bruk reguleres av disse Generelle Forretningsvilkårene. Utover dette krever all bruk uttrykkelig tillatelse på forhånd fra New Honey. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste inn på, videreformidle, gjøre allment tilgjengelig, kodere, oversette, oversende eller i noen annen form distribuere (inkl. å "speile") til en annen computer, server, nettside, Appen eller et annet medium egnet til å publisere eller dele eller et annet kommersielt foretak, med mindre New Honey har gitt uttrykkelig tillatelse på forhånd. 

8. Ansvar

(1) New Honey har ikke noe ansvar for at en vellykket kontakt finner sted i løpet av avtaleperioden, heller ikke dersom det overhode ikke knyttes noen kontakt i perioden. New Honey har ikke mulighet til å påvirke faktiske kontakter; de er utelukkende et resultat av gjensidig forståelse mellom enkelte kunder. New Honey ansvar er å legge til rette for kontaktformidling og stiller serveren til disposisjon - vellykket kontaktopptak inngår ikke i dette. Hvis kunden ikke har oppnådd det lovede antall kontakter innen utløpet av perioden han/hun har betalt for kan New Honey på forespørsel forlenge perioden.

(2) New Honey påtar seg intet ansvar for at de opplysningene som kundene gir i spørreskjemaet er korrekte. Resultatene og sammenligningen av kundeprofilene skjer kun ut fra opplysningene som gis i spørreskjemaet. Derfor kan New Honey heller ikke svare for riktigheten av resultatene og sammenligningen av kundeprofilene. New Honey er ikke ansvarlig for innholdet i de opplysningene kundene legger ut på eller formidler via serveren.

(3) New Honey er ikke ansvarlig for kundenes ulovlige handlinger. Spesielt, men ikke utelukkende, er New Honey ikke ansvarlig for:

 • Krenkelse av andre kunder iht. punkt 3 (1)-(7)
 • Uvedkommendes tilgang til personrelatert kundeinformasjon som oppstår som følge av ulovlig tilgang ("hacking") til serveren

 (4) New Honey kan heller ikke garantere at det til enhver tid vil være uhindret tilgang til tjenesten. Spesielt er New Honey ikke ansvarlig for feil, nedetid og avbrudd på grunn av force majeure eller hendelser som ligger utenfor New Honey påvirkningsområde. For uvesentlige avbrudd, som New Honey har forårsaket, gjelder punkt 4 (2).

(5) Skader som oppstår som følge av slike forhold som nevnes ovenfor, er New Honey ansvar ved grov uaktsomhet eller overlegg fra organisasjonens, medarbeidernes eller hjelpepersonalets side, og kun i det omfang som dekker New Honey andel av årsaken til at situasjonen oppsto.

(6) Ved enkel uaktsomhet er New Honey kun ansvarlig ved fare for liv og helse eller dersom en vesentlig avtaleplikt ikke oppfylles. Ansvaret for manglende oppfyllelse av en vesentlig avtaleplikt begrenses til direkte, forutsigbar og avtaletypisk skade.

(7) I alle andre tilfeller overtas intet ansvar.

9. Angrerett, informasjon om bruk av angreretten

(1) p ved kjøp av kostnadspliktige tjenester på nettsiden til New HoneyInformasjon om bruk av angreretten

Angrerett

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å angi noen årsak.

Angrefristen er 14 dager fra avtaleinngåelse.

For å gjøre bruk av angreretten må du informere oss på Interdate S.A., Kundenservice/Widerruf, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (Faks: 00 45 69 80 21 64, E-post: service@newhoney.no) klart om at du ønsker å gå fra kontrakten (f.eks. i form av et brev, en faks eller en e-post). Du kan gjerne bruke det eksempel-angreformularet som ligger ved her (https://www.newhoney.no/i/eksempel-angreformular), men det er ikke et krav.

For å gjøre bruk av angreretten er det nok at beskjeden om at du ønsker å tilbakekalle avtalen er sendt før fristens utløp.

Hva skjer ved tilbakekalling av avtalen

Hvis du velger å gå tilbake på avtalen, skal vi straks og senest innen 14 dager refundere alle innbetalinger vi har fått fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt kostnader som har oppstått fordi du har ønsket en annen leveringsform enn den rimelige standardløsningen vi tilbyr), fra den dagen vi mottok melding om at du angret på avtalen.  Ved tilbakebetalingen vil vi benytte samme betalingsmiddel som du selv benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre det uttrykkelig avtales noe annet. Uansett vil du ikke måtte betale gebyr for tilbakebetalingen.

Hvis du har startet tjenester i løpet av angrefristen skal du betale tilbake et beløp som tilsvarer en rimelig andel av de tjenester du allerede har utnyttet i forhold til det samlede omfang av tjenestene avtalen omfatter. Avregningen tar utgangspunkt i det tidspunkt vi ble meddelt at du ønsket å gå fra avtalen.

(2)  Forutsatt at iOS/Android-appen til New Honey er tilgjengelig, kundene skal kun kontakte Apple iTunes App Store/Google Play Store for å avbryte kjøp gjort direkte i denne iOS/Android-appen.

9. Generelt

(1) Interdate S.A. har hovedkontor i Luxemburg. New Honey nettsidene ligger på New Honey servere.

(2) For disse Generelle Forretningsvilkårene og alle juridiske forhold mellom kunden og New Honey gjelder norskrett.

(3) https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(4) Hvis enkelte bestemmelser i de Generelle Forretningsvilkårene skulle vise seg å være uvirksomme eller ufullstendige, berører dette ikke gyldigheten av de resterende bestemmelsene. I den grad bestemmelser ikke inngår i avtalen eller er blitt uvirksomme, skal det tas utgangspunkt i gjeldende lovgivning.

(5) Forandringer i de Generelle Forretningsvilkårene. New Honey har til enhver tid rett til å gjøre forandringer i de Generelle Forretningsvilkårene. Forandringer gjøres hvis New Honey gjør endringer i innholdet av de tjenestene som tilbys eller lovgrunnlaget forandres slik at New Honey må tilpasse Forretningsvilkårene til det nye regelverket. New Honey gjør alltid kunden uttrykkelig oppmerksom på slike endringer. Kunden har seks ukers frist til å motsi seg forandringene i de Generelle Forretningsvilkårene. New Honey vil i hvert enkelt tilfelle gjøre oppmerksom på fristen som gjelder. Hvis kunden ikke inngir innsigelser innen fristens utløp, gjelder de nye Generelle Forretningsvilkårene for kunden fra den dagen fristen utløper. De nye Generelle Forretningsvilkårene trer i kraft den dagen de legges ut på nettsiden/Appen. Dette gjelder uavhengig av kundens rett til å si opp medlemskapet sitt. Hvis kunden fortsetter å bruke New Honey tjenester, går vi ut fra at han/hun godtar forandringen. Hvis kunden motsetter seg forandringene i de Generelle Forretningsvilkårene har New Honey rett til å avslutte det kostnadsfrie medlemskapet som beskrives i punkt 2 (1). I dette tilfelle har New Honey også rett til å motsi seg automatisk forlengelse av en betalingspliktig avtale, slik den defineres i punkt 6 (4). I så fall stanser den automatiske forlengelsen når gjeldende tilgangsperiode utløper. New Honey informerer om at de motsetter seg videre automatisk forlengelse av medlemskapet senest to uker før gjeldende tilgangsperiode utløper.

Vi oppfordrer kundene til å gjøre seg kjent med den aktuelle versjonen av de Generelle Forretningsvilkårene. De finnes alltid tilgjengelige på nettsiden/Appen vår. Kundens aktivitet på nettsiden/Appen forutsetter at de Generelle Forretningsvilkårene er godkjent i sin helhet.